Nieistniejące kościoły KrakowaKościół Św. Ducha (duchaków)

Kościół Św. Ducha w Krakowie zbudowany został dla duchaków (kanoników regularnych Św. Ducha de Saxia, którzy składali ślub opieki nad chorymi), którzy do Polski (do Sławkowa) przybyli z Francji w pierwszych latach XIII w. W 1220 r. biskup krakowski Iwo Odrowąż osadził ich na podkrakowskim Prądniku tworząc tam szpital, ale już w 1244 r. biskup krakowski Prandota przeniósł ich bliżej ówczesnego ośrodka miejskiego (położony na Prądniku szpital był zbyt oddalony od miasta) i osadził ich przy parafialnym kościele Św. Krzyża, który istnieje do dzisiaj. Wówczas to zostały wzniesione budynki klasztoru duchackiego oraz obszernego szpitala (duchacy bowiem byli zakonem szpitalnym) dla ubogich i podrzutków. Najstarsza wzmianka o samym kościele Św. Ducha pochodzi z 1333 r. W późniejszych stuleciach, położone blisko siebie i zarządzane przez jedną wspólnotę zakonną kościoły Św. Ducha i Św. Krzyża często pojawiały się w źródłach razem.

Budowa w ramach tak szeroko zakrojonej fundacji kościoła drewnianego (a właśnie taki był kościół Św. Ducha do XIV w. – Jan Długosz wspomina o jego przebudowie na murowany) wzbudziła wątpliwości Klemensa Bąkowskiego, który wyraził przypuszczenie, że to wzniesiony w XIII w., a istniejący do dzisiaj murowany kościół Św. Krzyża był efektem osadzenia tutaj szpitalników: mieliby oni użyć istniejącego już wcześniej skromnego, drewnianego kościoła Św. Krzyża jako zakonnego i nadać mu wezwanie Św. Ducha, a wznieść nowy, murowany, okazalszy, dla celów parafialnych (i przenieść nań wezwanie Św. Krzyża). W takiej sytuacji metryka kościoła Św. Ducha mogłaby sięgać dalej niż roku 1244. Późniejsi badacze jednak nie powtarzali tej hipotezy. Z kolei Stanisław Zachorowski wsparł fundacją kościoła i szpitala św. Ducha tezę (niepotwierdzoną później) o pierwszej lokacji Krakowa na gruntach biskupich w latach 20. XIII w. dokonanej przez biskupa Iwona Odrowąża.

Kompleks został opatrzony bogatym uposażeniem (m.in. należały do niego podkrakowskie wsie, w tym: Krowodrza, od II połowy XIII w. Zielonki, od końca XIV w. Wola Duchacka i Rżąka, a od XV w. Kurdwanów, młyny na Prądniku, otrzymywał też dochody z żup krakowskich oraz – często pochodzące z darowizn czy testamentów mieszczan krakowskich – kamienic, młynów itp.). Początkowo znajdował się poza zasięgiem miasta (nawet po lokacji z 1257 r., mimo iż obecnie znajduje się wewnątrz Plant) – w obrębie murów miejskich znalazł się pod koniec XIII w., podczas powiększenia zasięgu miasta lokacyjnego za czasów Leszka Czarnego lub Wacława II (od początku jednak mógł być pomyślany jako element wzmocnienia obronności miasta). Posługą dla chorych kobiet zajmowały się siostry duchaczki (pierwsza wzmianka o nich pochodzi z 1425 r., w 1490 r. posiadały murowany klasztor na południe od zespołu duchaków), szpital przyjmował też ubogich studentów (w XV w. powstał tuż obok osobny szpital dla studentów pod wezwaniem św. Rocha wraz z kaplicą). Funkcjonowała tu także szkoła (pierwszy raz wzmiankowana w 1424 r.). Zabudowania początkowo były drewniane, stopniowo jednak zastępowano je murowanymi (przynajmniej od XV w.). Z 1440 r. pochodzi wzmianka o środkach na budowę kościoła Św. Ducha. W 1528 r. cały kompleks zniszczył pożar.

Odbudowę po pożarze (którą zrealizowano według projektów Antonio Morosiego) sfinansowała krakowska gmina miejska. Na mocy zawartego wówczas układu między gminą a duchakami, w zamian za sfinansowanie odbudowy gmina przejmowała też zarząd nad szpitalem, którzy mieli sprawować dwaj prowizorzy wybierani co roku przez radę miejską. Stanowiło to zwieńczenie trwającego już od dłuższego czasu procesu, gdy rada miejska stopniowo uzyskiwała kontrolę nad częścią dochodów z zapisów dla szpitala (w XIV w., zapewne w pierwszej jego połowie, został ustanowiony prowizor miejski zarządzający częścią funduszy szpitalnych, m.in. darowiznami wojewody krakowskiego Spytka z Melsztyna oraz dochodami z żup solnych w Bochni i Wieliczce zapisanymi w 1372 roku przez Elżbietę Łokietkówną).

Umowa ta była zarzewiem sporów między zakonem a miastem, m.in. o grunty nazywane Błoniem, gdzie znajdowały się ogrody i pastwiska. Błonie leżało zaraz za Kleparzem, pomiędzy Biskupiem i Pędzichowem, przy północnej części obecnej ul. Długiej. Duchacy otrzymali je jeszcze w 1220 r. od biskupa Iwona Odrowąża. Początkowo tereny rolne, zaczęły być przez zakonników stopniowo kolonizowane: w 1551 r. duchacy utworzyli na Błoniu jurydykę duchowną, która zaczęła się intensywnie rozwijać. Spotkało się to zresztą z wielkim sprzeciwem mieszkańców sąsiadującego z Błoniem miasta Kleparza obawiających się konkurencji – oskarżyli oni w 1577 r. zakonników m.in. o to, że tolerują złodziejstwo i nierząd, które stąd plenią się po okolicy. Tymczasem krakowska rada miejska czyniła starania o przejęcie tego gruntu i ostatecznie uzyskała korzystny dla siebie wyrok sądu królewskiego w 1617 r.: podzielił on argumentację gminy, że Błonie stanowiło nadanie przeznaczone na utrzymanie szpitala, a zatem skoro gmina przejęła zarząd tego ostatniego po 1528 r., Błonie powinno przypaść również jej; dzięki temu Błonie zostało przekształcone w jurydykę miejską. Podobne zarzuty stawiali równocześnie mieszczanie krakowscy duchakom w sprawie Krowodrzy (nadto powołując się na akt lokacji miasta z 1257 r. żądali jej zwrotu), jednak sąd królewski przyznał Krowodrzę duchakom (ponieważ Krowodrza nie była przypisana do szpitala, a w zakresie żądania zwrotu umotywowanego aktem lokacji – z uwagi na zapisy Jana Długosza o przyznaniu Krowodrzy duchakom jeszcze przez Iwona Odrowąża, a więc przed 1257 r.).

Po odbudowie w XVI w. szpital Św. Ducha mógł pomieścić kilkaset osób – ok. 280 chorych i ubogich oraz ok. 80 dzieci, był największą tego typu instytucją w Krakowie (nazywano go czasem po prostu „szpitalem krakowskim”). „Był naraz domem staruszek, lecznicą, porodówką i domem dziecka”, jak piszą Jan Kracik i Michał Rożek. Przy wejściu do szpitala znajdowało się okno do pozostawiania podrzutków. Szczególnie wątłe dzieci oddawano za opłatą na wykarmienie na wieś. Po ukończeniu 7 lat dzieci trafiały do sąsiedniego szpitala św. Rocha, a po ukończeniu 14 lat – do rzemiosła. Szpital zaczął jednak stopniowo niszczeć. Najlepszym dowodem jest spór duchaków z miastem w końcu XVI w., który dotyczył sprzeniewierzenia przez miejskich prowizorów funduszy przeznaczonych na szpital. Sprawę w imieniu króla badał wojewoda lubelski Mikołaj Zebrzydowski, który odkrył liczne nieprawidłowości. Dzięki zapisowi biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego z 1679 r. szpital został odnowiony, a nawet poszerzony w kierunku dzisiejszej ul. Szpitalnej (wybudowano nowe skrzydło). W XVIII w. dodano do kościoła barokowy szczyt oraz klasyczne pilastry i gzymsy. Znamy opisy kościoła umieszczone w aktach wizytacji – biskupa Lipskiego z 1739 r. i biskupa Załuskiego z 1748 r. Kościół jest wspominany tam jako kryty dachówką i zwieńczony drewnianą sygnaturką. Po północnej jego stronie znajdowała się kaplica z wejściem do krypty z grobami zakonników. Do kościoła od jednej strony (wschodniej) przylegał klasztor (połączony korytarzykiem z kościołem św. Krzyża), a od drugiej piętrowy szpital (w stronę ul. Szpitalnej), połączony z kościołem łukiem arkadowym (aby chorzy mogli uczestniczyć w liturgii). Z drugiej strony ze szpitalem łączył się budynek szkoły, znajdujący się na końcu ul. Szpitalnej. Przy kościele istniał cmentarz, przynajmniej w części przeznaczony dla podrzutków. Literacką wizję kompleksu znajdziemy u Stanisława Wyspiańskiego: „Wyobraźmy sobie miasteczko całe murem niskim opasane; dokoła rozległego podwórza szpitalne wąskie, długie budynki; widać szeregi małych okienek celek zakonników-duchaków; jest wielki pielgrzymowski dom, osobne domki dla oddziału kobiecego pod dozorem duchaczek; są warsztaty wszelkie dla rzemiosł, kuźnie, stolarnie, kilka browarów, młyn, może i pralnie nad wodą bieżącą Rudawy, bo i Rudawa skądziś tam się brała, tuż pod murami miejskimi płynąca. Kościół św. Ducha stał w środku, z przytykającą doń kaplicą; a dominował nad całością św. Krzyż z wieżycą o hełmie warownych turm miejskich. Rojno tam musiało być od nędzy i jej patronów, od przybłędów, pątników; zaciekawiające i dziwne życie, gdy to jeszcze wszystko trzymało się, a po świeżym pożarze roku 1528, zaczęło się wznosić trwalej i upiększać.”

Warunki, w jakich przebywali podopieczni szpitala były jednak złe. Spośród 252 niemowląt przyniesionych tu w ciągu lat 1747 i 1748, na początku 1749 roku żyło tylko 22. Stan higieny i wyżywienia był tragiczny, na porządku dziennym była żebranina pacjentów. W zakładzie nie było zatrudnionego żadnego lekarza, za to było aż dwóch grabarzy. W 1783 r. prymas Poniatowski uznał duchaków za niezdolnych do prowadzenia szpitala i osadził tu księży emerytów, wcześniej mieszkających przy kościele św. Marcina (ostatni z pozostałych duchaków zmarł w 1788 r.). W 1788 r. wyłączono z kultu kościół św. Ducha. W 1789 r. prymas zadecydował z kolei o kasacie duchaczek, a szpital przeniesiono za miasto – na Wesołą (w miejsce dzisiejszego klinicznego kompleksu uniwersyteckiego przy kościele św. Łazarza). Siostry pozostały jednak tutaj jeszcze do 1794 r. – wówczas Prusacy urządzili w ich klasztorze lazaret, a duchaczki trafiły do dawnego klasztoru karmelitów przy kościele św. Tomasza, nad którym objęły opiekę. Funkcjonował tu także przytułek dla ubogich. W 1791 r. część szpitala wydzierżawiono Wacławowi Sierakowskiemu na manufakturę sukienną. W budynku kościoła znalazł się skład wełny. Z opisu z 1792 r. wynika bardzo zły stan budynków. Z 1796 r. pochodzi wzmianka o istnieniu tutaj urzędu probierczego, ulokowanego tu przez Austriaków. W tym okresie rozebrano mur cmentarny i zlikwidowano cmentarz. Po 1804 r. zostali odesłani stąd do budynku przy kościele św. Marka księża emeryci, z uwagi na warunki „niebezpieczeństwem życia grożące”. W 1827 r. szpital ostatecznie stał się własnością gminy. W tym okresie ponownie zaczął funkcjonować tu szpital miejski, jednak ostatecznie zaprzestano używania kompleksu w celach szpitalnych w 1879 r. (szpital przeniesiono na Wesołą). W budynkach poduchackich znalazły miejsce areszt miejski, szkoła ludowa, różne gminne składy, a także mieszkania; obszerne piwnice były wynajmowane na składy handlowe. Sam kościół został podzielony na dwie kondygnacje, z kolei dzielone ścianami działowymi na mieszkania i biura.

W drugiej połowie XIX w. zagładę kompleksowi Św. Ducha przyniosły planu budowy nowego teatru miejskiego (wobec skromnego budynku wówczas istniejącego, na wzór innych miast Austro-Węgier, w których powstawały bogate gmachy). Pierwszymi inicjatorami budowy teatru byli Władysław Ludwik Anczyc i Walery Rzewuski, a starania ich rozpoczęły się w 1872 r. Początkowo barierą był brak funduszy, gdy te jednak stopniowo zaczęły spływać, w 1881 r. rada miejska Krakowa podjęła uchwałę o budowie teatru. Jego lokalizacja nie była jeszcze wówczas przesądzona, ale Walery Rzewuski już wtedy opowiadał się za miejscem, na którym wówczas stały jeszcze budynki klasztoru i szpitala poduchackiego, mocno zniszczone. Koncepcja ta spotkała się z ostrym sprzeciwem zarówno kręgów konserwatorsko-archeologicznych (ich przedstawiciele podnosili wartość architektoniczną budynku po kościele Św. Ducha o pięknych sklepieniach późnogotyckich), jak i mieszkańców miasta. Władysław Łuszczkiewicz bronił piękna XV-wiecznej architektury, ale i odwoływał się do innych argumentów: „Ale jeżeli reszty piękna sztuki, żywotne w opustoszałych gmachach nie zaważyły na szali, godziłoby się uważać na wspomnienia kulturalne, na imiona wielkich biskupów XIII wieku, fundatorów szpitala polskiego, a odrestaurować gmachy w duchu średniowiecznym, dając im zgodniejsze z myślami pierwszych fundatorów przeznaczenie. Pomieszczenie zbiorów naukowych, szkół ludowych lub tem podobnych instytucyj, zgodniejsze byłoby z tą wielką myślą średniowiecznego miłosierdzia niż miejsce zabaw. Na zbudowanie teatru znajdzie się plac inny w Krakowie, ale ze zburzeniem resztek szpitala Ś-go Ducha zamyka się jedna z kart księgi dziejów kultury polskiej. Są ciężkie chwile dla narodów, w których kamienie przynoszą pociechę, mówiąc o wielkiej przeszłości i dając wiarę w przyszłość narodową”. Padały inne propozycje lokalizacji teatru, m.in. proponowano plac Szczepański (jako mniej oddalony od Rynku). Ostatecznie jednak 17 czerwca 1886 r. rada miejska Krakowa podjęła uchwałę o lokalizacji teatru na miejscu szpitala Św. Ducha (17 radnych głosowało za tą lokalizacją, 15 przeciw, 3 wstrzymało się od głosu; lokalizacja na pl. Szczepańskim upadła głównie z powodu znajdującego się tam wówczas targu). W 1888 r. zburzono szpital, a w 1892 r. kościół, rozebrano również budynki klasztorne. Do najgorliwiej protestujących przeciwko zburzeniu samego kościoła (szczególnie, iż znajdował się on obok zbudowanego już teatru) należał Jan Matejko, który proponował radnym, iż odrestauruje go na własny koszt i zorganizuje tam pracownię malarską, jednak miasto odrzuciło jego propozycję. W efekcie bardzo oburzony Matejko w maju 1892 r. zrzekł się przyznanego mu wcześniej honorowego obywatelstwa Krakowa i zapowiedział, że więcej swoich obrazów wystawiać w Krakowie nie będzie.

Na miejscu kompleksu duchackiego znajduje się obecnie Teatr im. Juliusza Słowackiego, otoczony obszernym skwerem. Pamiątką po duchakach jest nazwa placu Św. Ducha, utworzonego przy tej okazji po południowej stronie Teatru, oraz mająca jeszcze średniowieczną metrykę nazwa ulicy Szpitalnej (nazywana dawniej także ulicą Św. Ducha). W zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie ma znajdować się jeden z nagrobków niegdyś znajdujących się w kościele, z 1615 r., w kruchcie kościoła św. Tomasza barokowa figura Jezusa Miłosiernego, a w kościele św. Krzyża barokowe stalle z obrazami z historii zakonu duchaków (przy północnej ścianie nawy) i renesansowy lawaterz (wmurowany w południową ścianę kruchty i pełniący funkcję kropielnicy). Pamiątkowa płyta upamiętniająca restaurację dokonaną przez biskupa Trzebickiego została złożona w Barbakanie, tam jednak uległa zniszczeniu. Od tutejszych duchaków pochodzi także nazwa obecnego krakowskiego osiedla, a niegdyś wsi należącej do tych zakonników – Woli Duchackiej.

kościół św. Ducha (widoczna wieża i dach), widok od północnego zachodu, panorama Krakowa M. Meriana, 1619 r.
kościół św. Ducha (pod numerem 11), widok od północnego zachodu, miedzioryt Ch. Haffnera, 1750 r.
kościół św. Ducha (widoczna wieża i dach), widok od północnego zachodu, panorama Krakowa M. Meriana, 1619 r. (Krakowski lamus historyczny)
kościół św. Ducha (pod numerem 11), widok od północnego zachodu, miedzioryt Ch. Haffnera, 1750 r. (Krakowski lamus historyczny)
szpital św. Ducha, akwarela B. Gąsiorowskiego, 2. połowa XIX w.
kościół i szpital św. Ducha, akwarela K. Bąkowskiego, XIX w.
szpital św. Ducha, akwarela B. Gąsiorowskiego, 2. połowa XIX w. (ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa)
kościół i szpital św. Ducha, akwarela K. Bąkowskiego, XIX w. (Archiwum Narodowe w Krakowie)
szpital św. Ducha od strony kościoła św. Krzyża, akwarela F. Gajewskiego z 1891 r.
fasada kościoła św. Ducha i przylegające zabudowania szpitalne, akwarela B. Gąsiorowskiego, ok. połowy XIX w.
szpital św. Ducha od strony kościoła św. Krzyża, akwarela F. Gajewskiego z 1891 r. (Nieruchomości miasta Krakowa w czasach Sejmu Czteroletniego. Opis z 1792 roku, il. 15)
fasada kościoła św. Ducha i przylegające zabudowania szpitalne, akwarela B. Gąsiorowskiego, ok. połowy XIX w. (ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa)
szpital św. Ducha od północnego wschodu, akwarela B. Gąsiorowskiego, 2. połowa XIX w.
zabudowania poszpitalne św. Ducha, akwarela J. Zawiejskiego, 2. połowa XIX w.
szpital św. Ducha od północnego wschodu, akwarela B. Gąsiorowskiego, 2. połowa XIX w. (ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa)
zabudowania poszpitalne św. Ducha, akwarela J. Zawiejskiego, 2. połowa XIX w. (ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa)
kościoły Św. Ducha i Św. Krzyża od zachodu, rysunek J. Brodowskiego, 1841 r.
budynek dawnego kościoła św. Ducha przed zburzeniem, fotografia I. Kriegera, 1892 r.
kościoły Św. Ducha i Św. Krzyża od zachodu, rysunek J. Brodowskiego, 1841 r. (ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa)
budynek dawnego kościoła św. Ducha przed zburzeniem, fotografia I. Kriegera, 1892 r. (zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego)
budynek dawnego kościoła św. Ducha przed zburzeniem, fotografia I. Kriegera, 1892 r.
budynek dawnego kościoła św. Ducha przed zburzeniem, fotografia I. Kriegera, 1891 (1892?) r.
budynek dawnego kościoła św. Ducha przed zburzeniem, fotografia I. Kriegera, 1892 r. (zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego)
budynek dawnego kościoła św. Ducha przed zburzeniem, fotografia I. Kriegera, 1891 (1892?) r. (zdjęcie ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie)
uroczystość związana z budową Teatru im. Słowackiego, w tle budynki dawnego klasztoru duchaków
budowa Teatru im. Słowackiego, po prawej stronie fragment dawnego kościoła Św. Ducha, na pierwszym planie być może ślady rozbiórki szpitala duchaków
uroczystość związana z budową Teatru im. Słowackiego, w tle budynki dawnego klasztoru duchaków (zdjęcie ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie)
budowa Teatru im. Słowackiego, po prawej stronie fragment dawnego kościoła Św. Ducha, na pierwszym planie być może ślady rozbiórki szpitala duchaków (zdjęcie ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie)
fragment listu Jana Matejki do prezydenta Krakowa Feliksa Szlachtowskiego z 23 maja 1892 r. z oświadczeniem o zwrocie honorowego obywatelstwa miasta
ozdobny wspornik z dawnego kościoła św. Ducha przed jego zburzeniem, fotografia I. Kriegera, 1892 r.
fragment listu Jana Matejki do prezydenta Krakowa Feliksa Szlachtowskiego z 23 maja 1892 r. z oświadczeniem o zwrocie honorowego obywatelstwa miasta (zdjęcie ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie)
ozdobny wspornik z dawnego kościoła św. Ducha przed jego zburzeniem, fotografia I. Kriegera, 1892 r. (zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego)
sklepienia dawnego kościoła św. Ducha przed jego zburzeniem, fotografia I. Kriegera, 1892 r.
sklepienia dawnego kościoła św. Ducha przed jego zburzeniem, fotografia I. Kriegera, 1892 r.
sklepienia dawnego kościoła św. Ducha przed jego zburzeniem, fotografia I. Kriegera, 1892 r. (zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego)
sklepienia dawnego kościoła św. Ducha przed jego zburzeniem, fotografia I. Kriegera, 1892 r. (zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego)
sklepienia dawnego kościoła św. Ducha przed jego zburzeniem, 1892 r.
element gotyckiej kamieniarki zabudowań klasztornych duchaków, rysunek Władysława Łuszczkiewicza
sklepienia dawnego kościoła św. Ducha przed jego zburzeniem, 1892 r. (zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego)
element gotyckiej kamieniarki zabudowań klasztornych duchaków, rysunek Władysława Łuszczkiewicza (W. Łuszczkiewicz, Starożytne budowle u Św. Ducha w Krakowie, s. 274)
fragment zabudowań klasztornych duchaków, rysunek Władysława Łuszczkiewicza
fragment zabudowań klasztornych duchaków, rysunek Władysława Łuszczkiewicza
fragment zabudowań klasztornych duchaków, rysunek Władysława Łuszczkiewicza (W. Łuszczkiewicz, Starożytne budowle u Św. Ducha w Krakowie, s. 272)
fragment zabudowań klasztornych duchaków, rysunek Władysława Łuszczkiewicza (W. Łuszczkiewicz, Starożytne budowle u Św. Ducha w Krakowie, s. 274)
dawny szpital i plac św. Ducha, rysunek ze starego obrazu
tablica upamiętniająca fundację biskupa Trzebickiego z 1683 r., rysunek Władysława Łuszczkiewicza
dawny szpital i plac św. Ducha, rysunek „ze starego obrazu” (K. Bąkowski, Dzieje Krakowa, s. 91)
tablica upamiętniająca fundację biskupa Trzebickiego z 1683 r., rysunek Władysława Łuszczkiewicza (W. Łuszczkiewicz, Starożytne budowle u Św. Ducha w Krakowie, s. 306)
kościół Św. Ducha
dziedziniec kompleksu duchaków
kompleks poduchacki (kościół Św. Ducha z klasztorem i szpitalem, kościół Św. Krzyża oraz inne budynki), fragment planu katastralnego z 1848 r.
mapa kompleksu poduchackiego (kościół Św. Ducha z klasztorem i szpitalem, kościół Św. Krzyża oraz inne budynki), 1880 r.
kompleks poduchacki (kościół Św. Ducha z klasztorem i szpitalem, kościół Św. Krzyża oraz inne budynki), fragment planu katastralnego z 1848 r. (ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie)
mapa kompleksu poduchackiego (kościół Św. Ducha z klasztorem i szpitalem, kościół Św. Krzyża oraz inne budynki) z 1880 r. (ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa)
mapa okolic kościoła Św. Ducha (kościoły Św. Ducha i Św. Krzyża, zarysy wyburzonych budynków klasztornych i wznoszonego teatru) z ok. 1890 r.
kościół św. Ducha na Planie Kołłątajowskim z 1785 r.
mapa okolic kościoła Św. Ducha (kościoły Św. Ducha i Św. Krzyża, zarysy wyburzonych budynków klasztornych i wznoszonego teatru) z ok. 1890 r. (ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa)
kościół św. Ducha na Planie Kołłątajowskim z 1785 r., po lewej kościół św. Krzyża, po prawej szpital, poniżej klasztor; ulica Rogacka to obecna ul. św. Marka (Stare mapy Krakowa i okolic)
model kompleksu duchaków na pl. Św. Ducha, w centrum kościół Św. Ducha
kościół Św. Ducha w modelu kompleksu duchaków na pl. Św. Ducha
model kompleksu duchaków na pl. Św. Ducha, w centrum kościół Św. Ducha
kościół Św. Ducha w modelu kompleksu duchaków na pl. Św. Ducha
model kompleksu duchaków na makiecie XV-wiecznego Krakowa w Podziemiach Rynku Głównego w Krakowie
stalle z dawnego kościoła Św. Ducha, rysunek Stanisława Wyspiańskiego
model kompleksu duchaków na makiecie XV-wiecznego Krakowa w Podziemiach Rynku Głównego w Krakowie
stalle z dawnego kościoła Św. Ducha, rysunek Stanisława Wyspiańskiego
renesansowy lawaterz z kościoła Św. Ducha, obecnie w kruchcie kościoła Św. Krzyża
barokowe stalle z obrazami z życia duchaków, dawniej w kościele Św. Ducha, obecnie pod północną ścianą nawy kościoła Św. Krzyża
renesansowy lawaterz z kościoła Św. Ducha, obecnie w kruchcie kościoła Św. Krzyża
barokowe stalle z obrazami z życia duchaków, dawniej w kościele Św. Ducha, obecnie pod północną ścianą nawy kościoła Św. Krzyża
figura Jezusa Miłosiernego, obecnie w przedsionku kościoła św. Tomasza
Teatr im. J. Słowackiego i kościół Krzyża Św. od zachodu
figura Jezusa Miłosiernego, obecnie w przedsionku kościoła św. Tomasza
Teatr im. J. Słowackiego i kościół Krzyża Św. od zachodu
Teatr im. J. Słowackiego od południowego zachodu (na pierwszym planie pl. Św. Ducha)
Teatr im. J. Słowackiego od południowego zachodu (na pierwszym planie pl. Św. Ducha)

Bibliografia

 • Zdzisław Gajda, Przewodnik po Krakowie dla medyków czyli Kraków medyczny w aspekcie historycznym, Kraków 2015.
 • Kamila Follprecht, Zmiany własności nieruchomości w Krakowie związane z kasatami klasztorów przełomu XVIII i XIX w., „Hereditas Monasteriorum”, t. 5: 2014, s. 27–41.
 • Elżbieta Piwowarczyk, Jałmużna na biednych i chorych w szpitalu Świętego Ducha w Krakowie wyrazem późnośredniowiecznej troski o dobro wspólne, „Rocznik Krakowski”, t. 51: 2011, s. 15–34.
 • Jan Kracik, Michał Rożek, Hultaje, złoczycy, wszetecznice w dawnym Krakowie, Kraków 2010.
 • Dariusz Niemiec, Archeologia w badaniach nad średniowiecznymi miastami Ziemi Krakowskiej (mszps, praca doktorska w Instytucie Archeologii UJ, Kraków 2009).
 • Franciszek Ziejka, Ocalić dla potomnych narodowe pamiątki... O społecznym ruchu odnowy zabytków w Krakowie w XIX wieku, „Nauka”, nr 2/2008, s. 29–46.
 • Waldemar Komorowski, Rozwój urbanistyczno-architektoniczny Krakowa intra muros w średniowieczu (od połowy XIV wieku) [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. J. Wyrozumski, Kraków 2007 (Biblioteka Krakowska, nr 150), s. 153–188.
 • Waldemar Komorowski, Kamila Follprecht, Rozwój urbanistyczno-architektoniczny Krakowa intra muros w czasach nowożytnych [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. J. Wyrozumski, Kraków 2007 (Biblioteka Krakowska, nr 150), s. 189–295.
 • Jacek Laberschek, Rozwój przestrzenny krakowskiego zespołu osadniczego extra muros XIII–XVIII w. [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. J. Wyrozumski, Kraków 2007 (Biblioteka Krakowska, nr 150), s. 297–354.
 • Bogusław Krasnowolski, Lokacje i rozwój Krakowa, Kazimierza i Okołu. Problematyka rozwiązań urbanistycznych [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. J. Wyrozumski, Kraków 2007 (Biblioteka Krakowska, nr 150), s. 355–426.
 • Zbigniew Beiersdorf, Kleparz [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. J. Wyrozumski, Kraków 2007 (Biblioteka Krakowska, nr 150), s. 427–454.
 • Nieruchomości miasta Krakowa w czasach Sejmu Czteroletniego. Opis z 1792 roku, wyd. Kamila Follprecht, Kraków 2007.
 • Michał Rożek, Urbs celeberrima. Przewodnik po zabytkach Krakowa, Kraków 2006.
 • Marian Myszka, Dawne cmentarze Krakowa w świetle badań archeologicznych [w:] Cmentarz Rakowicki w Krakowie („Krakowska Teka Konserwatorska”, t. III), Kraków 2003, s. 121–143.
 • Dorota Żołądź-Strzelczyk, Dziecko w dawnej Polsce, Poznań 2002.
 • Jan Krukowski, Szkolnictwo parafialne Krakowa w XVII wieku, Kraków 2001 (Prace Monograficzne Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, nr 319).
 • Duchacy [w:] Encyklopedia Krakowa, Warszawa-Kraków 2000, s. 173.
 • Duchaczki [w:] Encyklopedia Krakowa, Warszawa-Kraków 2000, s. 173–174.
 • Iwona Kęder, Wojciech Kęder, Kościoły nieistniejące [w:] Encyklopedia Krakowa, Warszawa-Kraków 2000, s. 450–451.
 • Jan Alojzy Matejko [w:] Encyklopedia Krakowa, Warszawa-Kraków 2000, s. 597–598.
 • Szpital Św. Ducha [w:] Encyklopedia Krakowa, Warszawa-Kraków 2000, s. 958–959.
 • Świętego Ducha, plac [w:] Encyklopedia Krakowa, Warszawa-Kraków 2000, s. 970.
 • Wacław Kolak, Wieś Krowodrza. Dzieje i akta 1257–1910, „Krakowski Rocznik Archiwalny”, t. 4: 1998, s. 71–81.
 • Dzieje Krakowa, red. Janina Bieniarzówna, Jan Marian Małecki, t. II: Janina Bieniarzówna, Jan Marian Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, Kraków 1994.
 • Dzieje Krakowa, red. Janina Bieniarzówna, Jan Marian Małecki, t. III: Janina Bieniarzówna, Jan Marian Małecki, Kraków w latach 1796–1918, Kraków 1994.
 • Waldemar Bukowski, Krowodrza [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, część I, zesz. 1, opr. Waldemar Bukowski, Janusz Kurtyka, Jacek Laberschek, Zofia Leszczyńska-Skrętowa, Franciszek Sikora, red. Franciszek Sikora, Kraków 1994, s. 154–....
 • Dzieje Krakowa, red. Janina Bieniarzówna, Jan Marian Małecki, t. I: Jerzy Wyrozumski, Kraków do schyłku wieków średnich, Kraków 1992.
 • Jan Krukowski, Z dziejów szkolnictwa parafialnego Krakowa w okresie odrodzenia, Kraków 1986 (Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, t. 74).
 • Michał Rożek, Nie istniejące kościoły Krakowa, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 1983 (R. 33), s. 95–120.
 • Zofia Leszczyńska-Skrętowa, Błonie [w:] Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, tom V: Małopolska – województwo krakowskie, część I, zesz. 1, opr. Zofia Leszczyńska-Skrętowa, Franciszek Sikora, Wrocław 1980, s. 135–....
 • Maria Borowiejska-Birkenmajerowa, Kształt średniowiecznego Krakowa, Kraków 1975.
 • Antonina Jelicz, Życie codzienne w średniowiecznym Krakowie (wiek XIII – XV), Warszawa 1966.
 • Danuta Rederowa, Studia nad wewnętrznymi dziejami Krakowa porozbiorowego (1796–1809). Część I: Zagadnienia urbanistyczne, „Rocznik Krakowski”, t. 34: 1957, z. 2, s. 62–178.
 • Klemens Bąkowski, Kraków przed lokacją z roku 1257, Kraków 1955 (Biblioteka Krakowska, nr 88).
 • Stanisław Piekarczyk, Początki miejskiej opieki społecznej w średniowiecznym Krakowie, „Rocznik Krakowski”, t. 32: 1950, s. 100–139.
 • Janina Dzikówna, Kleparz do 1528 roku, Kraków 1932 (Biblioteka Krakowska, nr 74).
 • Stanisław Kawecki, Opis miasta Krakowa w obrębie okopów w r. 1836, wyd. Adam Chmiel, Kraków 1927 (Biblioteka Krakowska, nr 65).
 • Stanisław Tomkowicz, Ulice i place Krakowa w ciągu dziejów. Ich nazwy i zmiany postaci, Kraków 1926 (Biblioteka Krakowska, nr 63–64).
 • Leon Wachholz, Szpitale krakowskie 1220–1920, cz. 1 (Biblioteka Krakowska, nr 59), Kraków 1921.
 • Eugeniusz Barwiński, Kraków na początku XIX wieku, „Rocznik Krakowski”, t. 18: 1919, s. 30–49.
 • Katalog Kościoła N. M. Panny w Krakowie, wyd. Edmund Długopolski, „Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej”, t. VI: 1916, s. 1–272.
 • Klemens Bąkowski, Dzieje Krakowa, Kraków 1911.
 • Stanisław Wyspiański, Św. Krzyż [w:] Stanisław Wyspiański, Pisma pośmiertne, t. II: Wiersze. Fragmenty dramatyczne. Uwagi, Kraków 1910, s. 209–215.
 • Wacław Męczkowski, Prowizorowie szpitalni w dawnej Polsce, Warszawa 1908.
 • Stanisław Zachorowski, Kraków biskupi, „Rocznik Krakowski”, t. 8: 1906, s. 103–127.
 • Klemens Bąkowski, Kościół ś. Krzyża w Krakowie, Kraków 1904 (Biblioteka Krakowska, nr 25).
 • Stanisław Tomkowicz, Napisy domów krakowskich, Kraków 1899.
 • Na otwarcie Teatru Miejskiego w Krakowie, Kraków 1893.
 • Kronika, „Czas”, 25 maja 1892 r.
 • Burzenie resztki gmachu po szpitalu św. Ducha, „Czas”, 24 maja 1892 r.
 • Władysław Łuszczkiewicz, Starożytne budowle u Św. Ducha w Krakowie [w:] „Świat. Dwutygodnik Ilustrowany”, R. II: 1889, s. 272, 274–275, 304, 306–307.
 • Ambroży Grabowski, Skarbniczka naszej archeologji obejmująca średniowiekowe pomniki wojennego budownictwa Polaków, wiadomości do dziejów sztuk pięknych w Polsce, oraz wspomnienia z naszej przeszłości i t. p., wyd. J. N. Bobrowicz, Lipsk 1854.
 • Piotr Jacek (Hiacynt) Pruszcz, Kleynoty stołecznego miástá Krakowa, albo koscioły, y co w nich iest widzenia godnego y znácznego, przez Piotra Hiacyntha Prvszcza, krotko opisane, Powtornie záś z pilnośćią przeyźrzáne, y do druku z additámentem nowych Kośćiołow y Relikwii S. podane, z pozwoleniem Zwierzchnośći Duchowney, Kraków 1745.
 • Przewodnik abo kościołów krakowskich krótkie opisanie wydany w 1603 z widokami Krakowa, którego już nie ma, opr. Justyna Kiliańczyk-Zięba, Kraków 2002.
 •  

  2000–2024 Grzegorz Bednarczyk

  Materiały z tej strony są objęte prawami autorskimi – zajrzyj do informacji na ten temat.