Nieistniejące kościoły KrakowaBibliografia

 • Jan Adamczewski, Kraków od A do Z, Kraków 1993.
 • Eugeniusz Barwiński, Kraków na początku XIX wieku, „Rocznik Krakowski”, t. 18: 1919, s. 30–49.
 • Klemens Bąkowski, Dawny Kraków, Kraków 1898.
 • Klemens Bąkowski, Dzieje Krakowa, Kraków 1911.
 • Klemens Bąkowski, Historya Krakowa w zarysie, Kraków 1898 (Biblioteka Krakowska, nr 6).
 • Klemens Bąkowski, Kościół ś. Krzyża w Krakowie, Kraków 1904 (Biblioteka Krakowska, nr 25).
 • Klemens Bąkowski, Kraków przed lokacją z roku 1257, Kraków 1955 (Biblioteka Krakowska, nr 88).
 • Klemens Bąkowski, Kronika krakowska 1796–1848, Część 1: Od r. 1796 do 1815, Kraków 1905 (Biblioteka Krakowska, nr 27).
 • Klemens Bąkowski, Kronika krakowska 1796–1848, Część 2: Od r. 1816 do 1831, Kraków 1906 (Biblioteka Krakowska, nr 30).
 • Klemens Bąkowski, Kronika krakowska 1796–1848, Część 3: Od r. 1832 do 1848, Kraków 1909 (Biblioteka Krakowska, nr 42).
 • Klemens Bąkowski, Teatr krakowski 1780–1815 z illustracyami, Kraków 1907 (Biblioteka Krakowska, nr 37).
 • Zbigniew Beiersdorf, Kleparz [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. Jerzy Wyrozumski, Kraków 2007 (Biblioteka Krakowska, nr 150), s. 427–454.
 • Janina Bieniarzówna, Pierwsze stulecie zboru pod Krakowem [w:] Janina Bieniarzówna, Karol Kubisz, 400 lat reformacji pod Wawelem, Warszawa 1958.
 • Maria Borowiejska-Birkenmajerowa, Kształt średniowiecznego Krakowa, Kraków 1975.
 • Waldemar Bukowski, Krowodrza [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, część I, zesz. 1, opr. Waldemar Bukowski, Janusz Kurtyka, Jacek Laberschek, Zofia Leszczyńska-Skrętowa, Franciszek Sikora, red. Franciszek Sikora, Kraków 1994, s. 154–....
 • Burzenie resztki gmachu po szpitalu św. Ducha, „Czas”, 24 maja 1892 r.
 • Jan Chełmecki, Wspomnienie o kościele Ś. Michała niegdyś OO. Karmelitów Bosych w Krakowie, Kraków 1860.
 • Adam Chmiel, Domy krakowskie. Ulica św. Jana, Kraków 1924 (Biblioteka Krakowska, nr 61–62).
 • Władysław Chotkowski, Redukcje monasterów bazyljańskich w Galicji, Kraków 1922 (Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego Polskiej Akademii Umiejętności, seria II, tom XXXVIII, nr 6).
 • Krzysztof J. Czyżewski, Św. Jerzy [w:] Dwa oblicza smoka. Katalog wystawy, t. I: Noty, red. Maria Podlodowska-Reklewska, Kraków 2015, s. 80–83.
 • Paweł Dettloff, Niezrealizowane plany odbudowy zabytków Krakowa, „Rocznik Krakowski”, t. 77: 2011, s. 89–100.
 • Tadeusz Dobrowolski, Sztuka Krakowa, Kraków 1978 (wyd. V).
 • Dzieje Krakowa, t. I: Jerzy Wyrozumski, Kraków do schyłku wieków średnich, Kraków 1992, t. II: Janina Bieniarzówna, Jan M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, Kraków 1994, t. III: Janina Bieniarzówna, Jan M. Małecki, Kraków w latach 1796–1918, Kraków 1994.
 • Janina Dzikówna, Kleparz do 1528 roku, Kraków 1932 (Biblioteka Krakowska, nr 74).
 • Encyklopedia Krakowa, Warszawa-Kraków 2000.
 • Karol Estreicher, Fundacja Wierzynkowa, „Rocznik Krakowski”, t. 25: 1934, s. 150–158.
 • Karol Estreicher, Teatr krakowski, Kraków 1898.
 • Maria Estreicherówna, Wykaz zniesionych kościołów, kaplic i klasztorów w Krakowie, „Kalendarz Katolicki krakowski na r. 1889”, s. 105–119.
 • Janusz Firlet, Zbigniew Pianowski, Badania archeologiczne w rejonie pałacu królewskiego na Wawelu w 1986 r., „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 40: 1989, s. 291–297.
 • Janusz Firlet, Zbigniew Pianowski, Badania ratownicze na dziedzińcu Batorego na Wawelu w roku 1983. Problem zachodniej części bazyliki tzw. św. Gereona, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 39: 1987, s. 243–249.
 • Janusz Firlet, Zbigniew Pianowski, Nowo odkryty kościół romański na Wawelu, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 31: 1979, s. 225–251.
 • Janusz Firlet, Zbigniew Pianowski, Odkrycie dwu wczesnośredniowiecznych kościołów w rejonie tzw. bastionu Władysława IV na Wawelu, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 37: 1985, s. 153–167.
 • Janusz Firlet, Zbigniew Pianowski, Sprawozdanie z badań w podziemiach katedry wawelskiej 1981–1983 r. Odkrycie kościoła przedromańskiego, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 37: 1985, s. 169–179.
 • Janusz Firlet, Zbigniew Pianowski, Wawel do roku 1300 [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. Jerzy Wyrozumski, Kraków 2007 (Biblioteka Krakowska, nr 150), s. 45–66.
 • Janusz Firlet, Zbigniew Pianowski, Wawel przedromański i romański w świetle nowszych odkryć archeologicznych [w:] Kraków romański. Materiały sesji naukowej odbytej 13 kwietnia 2013 roku, Kraków 2014 (Kraków w Dziejach Narodu, nr 33), s. 85–103.
 • Janusz Firlet, Zbigniew Pianowski, Wyniki badań archeologicznych w rejonie katedry i pałacu królewskiego na Wawelu (1981–1994), „Acta Archeologica Waweliana”, T. II: 1998, s. 105–118.
 • Janusz Firlet, Zbigniew Pianowski, Z badań archeologicznych na Wawelu w roku 1988, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 42: 1990, s. 309–318.
 • Andrzej Fischinger, Pałac króla Aleksandra na Wawelu, „Rocznik Krakowski”, t. 56: 1990, s. 79–93.
 • Kamila Follprecht, Zmiany własności nieruchomości w Krakowie związane z kasatami klasztorów przełomu XVIII i XIX w., „Hereditas Monasteriorum”, t. 5: 2014, s. 27–41.
 • Mieczysław Fraś, Stanisław Kozieł, Stratygrafia kulturowa w rejonie przedromańskiego kościoła B na Wawelu, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 (Prace Komisji Archeologicznej PAN – Oddział w Krakowie, nr 17).
 • Henryk Gaertner, Udział krakowskiego szpitala Braci Miłosiernych (obecnie im. Edmunda Biernackiego) w walce z chorobami zakaźnymi, „Znak”, rok XXX: 1978, nr 12 (294), s. 1555–1564.
 • Zdzisław Gajda, Przewodnik po Krakowie dla medyków czyli Kraków medyczny w aspekcie historycznym, Kraków 2015.
 • Sławomir Gawlas, Nova civitas in Okol. Fragment z dziejów Krakowa [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, t. VI, red. Stefan K. Kuczyński, Warszawa 1994, s. 101–110.
 • Ambroży Grabowski, Skarbniczka naszej archeologji obejmująca średniowiekowe pomniki wojennego budownictwa Polaków, wiadomości do dziejów sztuk pięknych w Polsce, oraz wspomnienia z naszej przeszłości i t. p., wyd. J. N. Bobrowicz, Lipsk 1854.
 • Ambroży Grabowski, Starożytnicze wiadomości o Krakowie. Zbiór pism z pamiętników tyczących się opisowej i dziejowej przeszłości, oraz zwyczajów tej dawnej stolicy kraju, z dodatkiem różnych szczegółów Polaków zająć mogących, Kraków 1852.
 • Ambroży Grabowski, Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego, wyd. Stanisław Estreicher, t. I, Kraków 1909 (Biblioteka Krakowska, nr 40).
 • Ambroży Grabowski, Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego, wyd. Stanisław Estreicher, t. II, Kraków 1909 (Biblioteka Krakowska, nr 41).
 • Marta Graczyńska, Kraków na tle głównych ośrodków władzy Europy Środkowej w X–XI wieku [w:] Kraków romański. Materiały sesji naukowej odbytej 13 kwietnia 2013 roku, Kraków 2014 (Kraków w Dziejach Narodu, nr 33), s. 27–43.
 • Roman Grodecki, Dr. Marjan Gumowski: Katedra krakowska na monetach Piastowskich, (Wiadomości numizmatyczno - archeologiczne, Kraków 1919, zeszyty 3, 4, 5, 6, 8 i 9). Tenże: Katedry wawelskie. (Przegląd powszechny, Kraków, 1919, t. 141/2 str. 331–346, 445–455, t. 143/4 str. 127–150), „Rocznik Krakowski”, t. 19: 1923, s. 186–188.
 • Karolina Grodziska, Dwieście lat krakowskiej nekropolii [w:] Cmentarz Rakowicki w Krakowie, Kraków 2003 („Krakowska Teka Konserwatorska”, t. III), s. 11–42.
 • Maksymilian Gumplowicz, Początki Biskupstwa Krakowskiego, „Przegląd Historyczny”, t. 5: 1907, z. 1, s. 1–21, z. 2, s. 139–153, z. 3, s. 275–296.
 • Andrzej Haratym, Kraków (z miastami Kazimierzem i Kleparzem oraz przedmieściami i najbliższą okolicą) [w:] Mirosław Nagielski, Krzysztof Kossarzecki, Łukasz Przybyłek, Andrzej Haratym, Zniszczenia szwedzkie na terenie Korony w okresie potopu 1655–1660, Warszawa 2015, s. 325–373.
 • Katarzyna Hodor, Założenia cmentarne w krajobrazach Krakowa, „Architektura. Czasopismo Techniczne”, z. 7, rok 109 (2012), s. 280–286.
 • Józef S. Jamroz, Średniowieczna architektura dominikańska w Krakowie, „Rocznik Krakowski”, t. 41: 1970, s. 5–28.
 • Marja Jarosławiecka-Gąsiorowska, Architektura neoklasyczna w Krakowie, „Rocznik Krakowski”, t. 24: 1933, s. 119–198.
 • Antonina Jelicz, Życie codzienne w średniowiecznym Krakowie (wiek XIII – XV), Warszawa 1966.
 • Tadeusz Jurklowaniec, Nagrobki przedromańskie i romańskie w Polsce, „Rocznik Historii Sztuki”, t. XII: 1981, s. 15–41.
 • Marian Kanior, Konfederaci barscy w Tyńcu, „Rocznik Krakowski”, t. 50: 1980, s. 139–172.
 • Katalog Kościoła N. M. Panny w Krakowie, wyd. Edmund Długopolski, „Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej”, t. VI: 1916, s. 1–272.
 • Stanisław Kawecki, Opis miasta Krakowa w obrębie okopów w r. 1836, wyd. Adam Chmiel, Kraków 1927 (Biblioteka Krakowska, nr 65).
 • Franciszek Klein, Barokowe kościoły Krakowa, „Rocznik Krakowski”, t. 15: 1913, s. 97–204.
 • Wacław Kolak, Wieś Krowodrza. Dzieje i akta 1257–1910, „Krakowski Rocznik Archiwalny”, t. 4: 1998, s. 71–81.
 • Waldemar Komorowski, Rozwój urbanistyczno-architektoniczny Krakowa intra muros w średniowieczu (od połowy XIV wieku) [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. Jerzy Wyrozumski, Kraków 2007 (Biblioteka Krakowska, nr 150), s. 153–188.
 • Waldemar Komorowski, Kamila Follprecht, Rozwój urbanistyczno-architektoniczny Krakowa intra muros w czasach nowożytnych [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. Jerzy Wyrozumski, Kraków 2007 (Biblioteka Krakowska, nr 150), s. 189–295.
 • Wanda Konieczna, Początki Kazimierza (do r. 1419) [w:] Studia nad przedmieściami Krakowa, Kraków 1938 (Biblioteka Krakowska, nr 94), s. 7–90.
 • Feliks Kopera, O kościołach na Wawelu, „Rocznik Krakowski”, t. 8: 1906, s. 51–67.
 • Wiktor Kopff, Wspomnienia z ostatnich lat Rzeczypospolitej Krakowskiej, wyd. Stanisław Estreicher, Kraków 1906 (Biblioteka Krakowska, nr 31).
 • Stanisław Kozieł, Badania archeologiczne w Krakowie na Wawelu w latach 1970–1976, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 30: 1978, s. 217–233.
 • Jan Kracik, Michał Rożek, Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie, Kraków 2010.
 • Jan Kracik, Konfederaci barscy w Krakowie. Nieznany diariusz wydarzeń 1768 roku, „Rocznik Krakowski”, t. LVI: 1990, s. 149–159.
 • Kraków europejskie miasto prawa magdeburskiego 1257–1791. Katalog wystawy, Kraków 2007.
 • Maria Krasnowolska, Irena Kmietowicz-Drathowa, Krakowska Skałka: topografia i zabudowa, „Studia Claromontana”, t. 17, 1997, s. 201–271.
 • Bogusław Krasnowolski, Lokacje i rozwój Krakowa, Kazimierza i Okołu. Problematyka rozwiązań urbanistycznych [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. J. Wyrozumski, Kraków 2007 (Biblioteka Krakowska, nr 150), s. 355–426.
 • Bogusław Krasnowolski, Układ przestrzenny krakowskiego Kazimierza w wieku XIV, „Rocznik Krakowski”, t. LIV: 1988, str. 17–57.
 • Bogusław Krasnowolski, Z badań nad architekturą i urbanistyką krakowskiego Kazimierza w okresie późnośredniowiecznym i nowożytnym, „Rocznik Krakowski”, t. LV: 1989, s. 103–112.
 • Kronika, „Czas”, 25 maja 1892 r.
 • Jan Krukowski, Szkolnictwo parafialne Krakowa w XVII wieku, Kraków 2001 (Prace Monograficzne Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, nr 319).
 • Jan Krukowski, Z dziejów szkolnictwa parafialnego Krakowa w okresie odrodzenia, Kraków 1986 (Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, t. 74).
 • Józef Krukowski, O słowiańskim kościele św. Krzyża i klasztorze Benedyktynów założonym przez Jadwigę i Jagiełłę na Kleparzu w Krakowie 1390 roku, Kraków 1886.
 • Zofja Adamowa Krzyżanowska, Dobroczynność [w:] Kraków w XIX w., t. I, Kraków 1932 (Biblioteka Krakowska, nr 72), s. 181–248.
 • Tomasz Krzyżanowski, Wspomnienia mieszczanina krakowskiego z lat 1768–1807, wyd. Władysław Prokesch, Kraków 1900 (Biblioteka Krakowska, nr 12).
 • Jan Kwaśniewicz, Kleparz do 1795 roku [w:] Z dziejów Kleparza. W 600 rocznicę nadania praw miejskich przez króla Kazimierza Wielkiego, Kraków 1968, s. 12–32.
 • Jacek Laberschek, Rozwój przestrzenny krakowskiego zespołu osadniczego extra muros XIII–XVIII w. [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. J. Wyrozumski, Kraków 2007 (Biblioteka Krakowska, nr 150), s. 297–354.
 • Gerard Labuda, Czeskie chrześcijaństwo na Śląsku i w Małopolsce w X i XI wieku [w:] Chrystianizacja Polski południowej. Materiały sesji naukowej odbytej 29 czerwca 1993 roku, Kraków 1994 (Rola Krakowa w Dziejach Narodu, Nr 13), s. 73–98.
 • Gerard Labuda, Jak i kiedy Kraków został stolicą Polski piastowskiej, „Rocznik Krakowski”, t. 52: 1986, s. 5–18.
 • Jerzy Langman, Dawne klasztory OO. Karmelitów bosych w Polsce. Klasztor św. Michała i św. Józefa w Krakowie, „Głos Karmelu”, R. VIII: 1934, nr 3, s. 117–120.
 • Jerzy Langman, Dawne klasztory OO. Karmelitów bosych w Polsce. Wnętrze zburzonego kościoła karmelickiego śś. Michała i Józefa w Krakowie, „Głos Karmelu”, R. VIII: 1934, nr 4, s. 154–157, nr 5, s. 198–202.
 • Jerzy Langman, Kościół św. Michała w Krakowie i ośrodkiem kultu św. Józefa, „Głos Karmelu”, R. VIII: 1934, nr 7, s. 265–267.
 • Jerzy Langman, Zabytki pozostałe po zburzonym kościele śś. Michała i Józefa w Krakowie, „Głos Karmelu”, R. VIII: 1934, nr 6, s. 233–235.
 • Zofia Leszczyńska-Skrętowa, Błonie [w:] Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, tom V: Małopolska – województwo krakowskie, część I, zesz. 1, opr. Zofia Leszczyńska-Skrętowa, Franciszek Sikora, Wrocław 1980, s. 135–....
 • Józef Łepkowski, O pożarach w Krakowie [w:] Józef Łepkowski, Starożytności i pomniki Krakowa, z. 5, Kraków, 1847, s. 71–80.
 • Władysław Łuszczkiewicz, Kościół Bożego Ciała. Jego dzieje i zabytki, Kraków 1898 (Biblioteka Krakowska, nr 5).
 • Władysław Łuszczkiewicz, Najstarszy Kraków na podstawie badania dawnej topografii, „Rocznik Krakowski”, t. 2: 1899, s. 1–28.
 • Władysław Łuszczkiewicz, Stare cmentarze krakowskie, ich zabytki sztuki i obyczaju kościelnego, „Rocznik Krakowski”, t. 1: 1898, s. 9–36.
 • Władysław Łuszczkiewicz, Starożytne budowle u Św. Ducha w Krakowie [w:] „Świat. Dwutygodnik Ilustrowany”, R. II: 1889, s. 272, 274–275, 304, 306–307.
 • Władysław Łuszczkiewicz, Zabytki dawnego budownictwa w Krakowskiem, z. 1, Kraków 1864.
 • Józef Łukaszewicz, Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania w dawniejszych czasach, tom II, Poznań 1838.
 • Alfred Majewski, Wawel. Dzieje i konserwacja, Warszawa 1993.
 • Jan M. Małecki, Rozwój czy zastój? Kraków w latach 1796–1866 [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. Jerzy Wyrozumski, Kraków 2007 (Biblioteka Krakowska, nr 150), s. 587–616.
 • Maria Mastalerzówna, Przemieście Stradom w wiekach średnich [w:] Studia nad przedmieściami Krakowa, Kraków 1938 (Biblioteka Krakowska, nr 94), s. 91–125.
 • Materiały dotyczące dziejów reformacji w Krakowie. Zaburzenia wyznaniowe w latach 1551–1598, wyd. Roman Żelewski, Wrocław 1962.
 • Wojciech Mączeński, Dziennik zdarzeń w mieście Krakowie w czasie Konfederacyi Barskiej, wyd. Władysław Konopczyński (Biblioteka Krakowska, nr 6), Kraków 1911.
 • Wacław Męczkowski, Prowizorowie szpitalni w dawnej Polsce, Warszawa 1908.
 • Józef Muczkowski, Rotunda św. Feliksa i Adaukta, „Rocznik Krakowski”, t. 19: 1923, s. 24–29.
 • Emanuel Murray, Emanuela Murraya Opisanie topograficzne i filozoficzne miasta Krakowa, opr. Karol Estreicher, „Rocznik Krakowski”, t. 48: 1977, s. 77–157.
 • Marian Myszka, Dawne cmentarze Krakowa w świetle badań archeologicznych [w:] Cmentarz Rakowicki w Krakowie, Kraków 2003 („Krakowska Teka Konserwatorska”, t. III), s. 121–143.
 • Na otwarcie Teatru Miejskiego w Krakowie, Kraków 1893.
 • Władysław Namysłowski, Milicya Wolnego Miasta Krakowa 1815–1846, Kraków 1914 (Biblioteka Krakowska, Nr 48).
 • Dariusz Niemiec, Archeologia w badaniach nad średniowiecznymi miastami Ziemi Krakowskiej (mszps, praca doktorska w Instytucie Archeologii UJ, Kraków 2009).
 • Dariusz Niemiec, Najstarsze krakowskie synagogi, „Alma Mater”, 2008, nr 99, s. 31–40.
 • Nieruchomości miasta Krakowa w czasach Sejmu Czteroletniego. Opis z 1792 roku, wyd. Kamila Follprecht, Kraków 2007.
 • Nieznany regest z lat 1582–1672 dotyczący sanktuarium św. Stanisława na Skałce w Krakowie, opr. Janusz Zbudniewek, „Studia Claromontana”, t. 17, 1997, s. 329–416.
 • Jan K. Ostrowski, Kraków, Warszawa 1992 (wyd. II).
 • Julian Pagaczewski, Kościół pod wezwaniem ś. Mikołaja, „Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej”, t. I: 1900, s. 55–89.
 • Krzysztof Petrus, Największe przedmieście Krakowa. Zarys rozwoju przestrzennego Garbar. Część 2, „Architektura. Czasopismo Techniczne”, z. 16, r. 108 (2011), s. 153–163.
 • Zbigniew Pianowski, Najstarsze kościoły na Wawelu [w:] Chrystianizacja Polski południowej. Materiały sesji naukowej odbytej 29 czerwca 1993 roku, Kraków 1994 (Rola Krakowa w Dziejach Narodu, Nr 13), s. 99–119.
 • Zbigniew Pianowski, Sedes regni principales. Wawel i inne rezydencje piastowskie do połowy XIII wieku na tle europejskim („Architektura”, monografia 178), Kraków 1994.
 • Zbigniew Pianowski, Wawel obronny. Zarys przemian fortyfikacji grodu i zamku krakowskiego w. IX–XIX, Kraków 1991.
 • Zbigniew Pianowski, Wawel około roku 1250, „Wiadomości Konserwatorskie”, 2007, nr 21, s. 11–14.
 • Zbigniew Pianowski, Z dziejów średniowiecznego Wawelu, Kraków - Wrocław 1984.
 • Stanisław Piekarczyk, Początki miejskiej opieki społecznej w średniowiecznym Krakowie, „Rocznik Krakowski”, t. 32: 1950, s. 100–139.
 • Krystyna Pieradzka, Garbary: Przedmieście Krakowa (1363–1587), Kraków 1931 (Biblioteka Krakowska, nr 71).
 • Elżbieta Piwowarczyk, Jałmużna na biednych i chorych w szpitalu Świętego Ducha w Krakowie wyrazem późnośredniowiecznej troski o dobro wspólne, „Rocznik Krakowski”, t. 51: 2011, s. 15–34.
 • Elżbieta Piwowarczyk, Romańskie kościoły przedlokacyjnej osady tzw. Okołu – wczesnośredniowieczne fundacje możnych w Krakowie, „Krakowskie Studia Małopolskie”, 2002, nr 6, s. 105–114.
 • Krzysztof Rafał Prokop (Sebastian Niewiarowski), Alma mater cracoviensis 1364 – 2014, Kraków-Pilica, 2014.
 • Piotr Hiacynt Pruszcz, Kleynoty stołecznego miástá Krakowa, albo koscioły, y co w nich iest widzenia godnego y znácznego, przez Piotra Hiacyntha Prvszcza, krotko opisane, Powtornie záś z pilnośćią przeyźrzáne, y do druku z additámentem nowych Kośćiołow y Relikwii S. podane, z pozwoleniem Zwierzchnośći Duchowney, Kraków 1745.
 • Posiedzenie Rady Miejskiej dnia 8 lipca 1850, „Czas”, r. 1850, nr 156 (11 lipca 1850 r.), s. 2–3.
 • Przewodnik abo kościołów krakowskich krótkie opisanie wydany w 1603 z widokami Krakowa, którego już nie ma, opr. Justyna Kiliańczyk-Zięba, Kraków 2002.
 • Kazimierz Radwański, Kraków przedchrześcijański [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. Jerzy Wyrozumski, Kraków 2007 (Biblioteka Krakowska, nr 150), s. 89–119.
 • Danuta Rederowa, Studia nad wewnętrznymi dziejami Krakowa porozbiorowego (1796–1809). Część I: Zagadnienia urbanistyczne, „Rocznik Krakowski”, t. 34: 1957, z. 2, s. 62–178.
 • Teresa Rodzińska-Chorąży, Architektura kamienna jako źródło do najwcześniejszych dziejów Polski [w:] Chrystianizacja Polski południowej. Materiały sesji naukowej odbytej 29 czerwca 1993 roku, Kraków 1994 (Rola Krakowa w Dziejach Narodu, Nr 13), s. 145–151.
 • Teresa Rodzińska-Chorąży, Co nam mówi architektura murowana? [w:] Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, red. Henryk Samsonowicz, Kraków 2000, s. 361–387.
 • Michał Rożek, Nie istniejące kościoły Krakowa, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 1983 (R. 33), s. 95–120.
 • Michał Rożek, Urbs celeberrima. Przewodnik po zabytkach Krakowa, Kraków 2006.
 • Stanisław Salmonowicz, Kraków – miasto tumultów [w:] Stanisław Salmonowicz, Józef Szwaja, Stanisław Waltoś, Pitaval krakowski, Kraków 1974 (wyd. II), s. 105–124.
 • Stanisław Salmonowicz, Sprawa Andrzeja Wierzynka [w:] Stanisław Salmonowicz, Józef Szwaja, Stanisław Waltoś, Pitaval krakowski, Kraków 1974 (wyd. II), s. 26–30.
 • Franciszek Sikora, Bawół [w:] Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, tom V: Małopolska – województwo krakowskie, część I, zesz. 1, opr. Zofia Leszczyńska-Skrętowa, Franciszek Sikora, Wrocław 1980, s. 28–....
 • Ludwik Sikora, Szwedzi i Siedmiogrodzianie w Krakowie od 1655 do 1657 roku, Kraków 1908 (Biblioteka Krakowska, nr 39).
 • Ryszard Skowron, Przemiany w zabudowie miasteczka wawelskiego w okresie od XIV do XX wieku [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. Jerzy Wyrozumski, Kraków 2007 (Biblioteka Krakowska, nr 150), s. 67–88.
 • Eugeniusz Sokołowski, Dzieje klasztoru oo. bernardynów pod nazwą „Żłóbek” w Krakowie, Kraków 1949.
 • Stanisław Szczur, Misja cyrylo-metodiańska w świetle najnowszych badań [w:] Chrystianizacja Polski południowej. Materiały sesji naukowej odbytej 29 czerwca 1993 roku, Kraków 1994 (Rola Krakowa w Dziejach Narodu, Nr 13), s. 7–23.
 • Józef Szujski, Franciszek Piekosiński, Stary Kraków w dziewięćsetną rocznicę jego narodowego charakteru, Kraków 1901.
 • Tadeusz Szydłowski, Pomniki architektury epoki piastowskiej we województwach krakowskiem i kieleckiem, Kraków 1928.
 • Adolf Szyszko-Bohusz, Dodatek. Rotunda św. Feliksa i Adaukta, „Rocznik Krakowski”, t. 19: 1923, s. 23–24.
 • Adolf Szyszko-Bohusz, Rotunda świętych Feliksa i Adaukta (Najśw. Panny Maryi) na Wawelu, „Rocznik Krakowski”, t. 18: 1919, s. 52–80.
 • Adolf Szyszko-Bohusz, Wawel średniowieczny, „Rocznik Krakowski”, t. 23: 1932, s. 17–46.
 • Adolf Szyszko-Bohusz, Z historji romańskiego Wawelu. Pierwsza katedra krakowska, „Rocznik Krakowski”, t. 19: 1923, s. 1–23.
 • Helena Świechowska, Przedmieście Wesoła [w:] Studia nad przedmieściami Krakowa, Kraków 1938 (Biblioteka Krakowska, nr 94), s. 126–174.
 • Zygmunt Świechowski, Stan wiedzy na temat chronologii wczesnej architektury monumentalnej w Polsce po pięcioletnich badaniach przy zastosowaniu metody 14C, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, t. LVI, z. 3/2011, s. 104–112.
 • Stefan Świszczowski, Miasto Kazimierz pod Krakowem, Kraków 1981.
 • Stanisław Tomkowicz, Gmach biblioteki Jagiellońskiej, „Rocznik Krakowski”, t. 4: 1900, s. 113–176.
 • Stanisław Tomkowicz, Kołłątajowski plan Krakowa z r. 1785, „Rocznik Krakowski”, t. 9: 1907, s. 149–176.
 • Stanisław Tomkowicz, Klasztor szpitalny św. Jadwigi, „Rocznik Krakowski”, t. 22: 1929, s. 59–79.
 • Stanisław Tomkowicz, Napisy domów krakowskich, Kraków 1899.
 • Stanisław Tomkowicz, Napisy domów krakowskich, „Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej”, t. I: 1900, s. 1–54.
 • Stanisław Tomkowicz, Ślady uniwersytetu Kazimierzowskiego?, „Rocznik Krakowski”, t. 5: 1902, s. 183–196.
 • Stanisław Tomkowicz, Tyniec, Kraków 1901 (Biblioteka Krakowska, nr 18).
 • Stanisław Tomkowicz, Ulice i place Krakowa w ciągu dziejów. Ich nazwy i zmiany postaci, Kraków 1926 (Biblioteka Krakowska, nr 63–64).
 • Stanisław Tomkowicz, Wawel, t. 1: Zabudowania Wawelu i ich dzieje, „Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej”, t. IV: 1908, s. 1–465.
 • Tadeusz M. Trajdos, Fundacja klasztoru benedyktynów słowiańskich na Kleparzu w Krakowie, „Rocznik Krakowski”, t. LIV: 1988, s. 73–89.
 • Leon Wachholz, Szpitale krakowskie 1220–1920, cz. 1–2, Kraków 1921, 1924 (Biblioteka Krakowska, nr 59, 60).
 • Katarzyna Walczak, Klejnot miasta zaginiony. Zarys dziejów krakowskiego kościoła Wszystkich Świętych do końca XVI wieku, „Folia Historica Cracoviensa”, t. XIX: 2013, s. 133–158.
 • Benignus Józef Wanat, Kult Świętego Józefa Oblubieńca NMP u Karmelitów Bosych w Krakowie: Informator historyczny, Kraków 1981.
 • Józef Wawel Louis, Kupcy krakowscy w epoce przejściowej (1773–1846) [w:] Józef Wawel Louis, Urywki z dziejów i życia mieszkańców Krakowa, wyd. Janina Bieniarzówna i Wiesław Bieńkowski, Kraków 1977 (Biblioteka Krakowska, nr 117), s. 49–105.
 • Józef Wawel Louis, Pierwsza rekrutacya w Krakowie, „Rocznik Krakowski”, t. 1: 1898, s. 359–363.
 • Tomasz Węcławowicz, Topographia sacra romańskiego Krakowa [w:] Kraków romański. Materiały sesji naukowej odbytej 13 kwietnia 2013 roku, Kraków 2014 (Kraków w Dziejach Narodu, nr 33), s. 45–53.
 • Tomasz Węcławowicz, „Założenie miasta w Krakowie” – czyli o symbolicznym wymiarze Wielkiej Lokacji z roku 1257, „Wiadomości Konserwatorskie”, 2007, nr 21, s. 15–19.
 • Eugenia Wierzbicka, Botanika w Polsce w średniowieczu. Część II, „Wiadomości Botaniczne”, tom IX: 1965, z. 2, s. 133–147.
 • Jerzy Wiśniewski, Brzeg zw. też przed Nową Bramą [w:] Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, tom V: Małopolska – województwo krakowskie, część I, zesz. 2, opr. Zofia Leszczyńska-Skrętowa, Franciszek Sikora, Jerzy Wiśniewski, przy współpracy Jacka Laberscheka, Wrocław 1985, s. 228–....
 • Jerzy Wiśniewski, Garbary zw. też przed Bramą Szewską [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, część I, zesz. 4, opr. Jacek Laberschek, Zofia Leszczyńska-Skrętowa, Franciszek Sikora, Jerzy Wiśniewski, Wrocław 1986, s. 693–....
 • Tadeusz Wojciechowski, Kościół katedralny w Krakowie, Kraków 1900.
 • Adam Wrzosek, O sławnych w dziejach medycyny Poznańczykach, „Nowiny Lekarskie”, rok XXVI: 1914, z. 3, s. 97–103.
 • Jerzy Wyrozumski, Lokacja 1257 roku na tle rozwoju krakowskiego zespołu osadniczego [w:] Kraków europejskie miasto prawa magdeburskiego 1257–1791. Katalog wystawy, Kraków 2007, s. 34–48.
 • Jerzy Wyrozumski, Lokacja czy lokacje Krakowa na prawie niemieckim? [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. Jerzy Wyrozumski, Kraków 2007 (Biblioteka Krakowska, nr 150), s. 121–151.
 • Jerzy Wyrozumski, Święty Gereon i próba zaszczepienia jego kultu w Polsce, „Studia Waweliana”, t. IV: 1995, s. 5–12.
 • Jerzy Wyrozumski, Zagadnienie początku biskupstwa krakowskiego [w:] Chrystianizacja Polski południowej. Materiały sesji naukowej odbytej 29 czerwca 1993 roku, Kraków 1994 (Rola Krakowa w Dziejach Narodu, Nr 13), s. 121–130.
 • Stanisław Wyspiański, Św. Krzyż [w:] Stanisław Wyspiański, Pisma pośmiertne, t. II: Wiersze. Fragmenty dramatyczne. Uwagi, Kraków 1910, s. 209–215.
 • Z dziejów krakowskich cechów – msze cechowe w kościele św. Macieja, oprac. Kamila Follprecht, „Krakowski Rocznik Archiwalny”, t. 17: 2011, s. 181–191.
 • Stanisław Zachorowski, Kraków biskupi, „Rocznik Krakowski”, t. 8: 1906, s. 103–127.
 • Emil Zaitz, Kraków romański w świetle badań archeologicznych [w:] Kraków romański. Materiały sesji naukowej odbytej 13 kwietnia 2013 roku, Kraków 2014 (Kraków w Dziejach Narodu, nr 33), s. 55–84.
 • Anna Zeńczak, Ikonografia placu Dominikańskiego w Krakowie. Przemiany wyglądu placu w XIX i początkach XX wieku, „Rocznik Krakowski”, t. LV: 1989, s. 127–142.
 • Franciszek Ziejka, Na ratunek św. Idziemu i Krzysztoforom! Z dziejów walk z burzymurkami w Krakowie, „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, t. 30: 2012, s. 9–24.
 • Franciszek Ziejka, Ocalić dla potomnych narodowe pamiątki... O społecznym ruchu odnowy zabytków w Krakowie w XIX wieku, „Nauka”, nr 2/2008, s. 29–46.
 • Andrzej Żaki, Kraków wiślański, czeski i wczesnopiastowski [w:] Chrystianizacja Polski południowej. Materiały sesji naukowej odbytej 29 czerwca 1993 roku, Kraków 1994 (Rola Krakowa w Dziejach Narodu, Nr 13), s. 41–71.
 • Teofil Żebrawski, O kościołach ubyłych w Krakowie [w:] Teofil Żebrawski, Rozmaitości, Kraków 1865, s. 3–29, 31–33.
 • Roman Żelewski, Zaburzenia wyznaniowe w Krakowie. Okres przewagi różnowierców 1551–1573, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t. 6: 1961.
 • Dorota Żołądź-Strzelczyk, Dziecko w dawnej Polsce, Poznań 2002.
 • Jarosław Żółciak, Rozwój przestrzenny Podgórza [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. Jerzy Wyrozumski, Kraków 2007 (Biblioteka Krakowska, nr 150), s. 529–586.
 • Klementyna Żurowska, Elementy architektoniczne zdobione motywem plecionki odnalezione na terenie wzgórza wawelskiego [w:] Chrystianizacja Polski południowej. Materiały sesji naukowej odbytej 29 czerwca 1993 roku, Kraków 1994 (Rola Krakowa w Dziejach Narodu, Nr 13), s. 141–143.

 

2000–2024 Grzegorz Bednarczyk

Materiały z tej strony są objęte prawami autorskimi – zajrzyj do informacji na ten temat.